We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle cookie-instellingen echter op elk gewenst moment wijzigen.


Lees ons volledige Cookiebeleid

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding


Bedankt voor uw bezoek aan de Izola Bank-, Izola Saver- of Izola Factor website. De toegang tot en het gebruik van deze websites is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden zoals hieronder vermeld. De gebruiksvoorwaarden omvatten de wettelijke informatie voor het bezoeken en gebruiken van de Izola Bank- of Izola Saver websites, een verklaring betreffende intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar het Privacybeleid.

U wordt verzocht deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen vooraleer u de website bezoekt of er op gelijk welke manier gebruik van maakt.

Elk later bezoek aan en/of gebruik van deze website impliceert de volledige aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

 

Definities


Voor de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden (hierna ‘voorwaarden’) zullen de volgende termen de hieronder vermelde betekenis hebben:

 • “Websites”: de webpagina’s van Izola Bank, die kunnen worden bezocht op http://www.izolabank.comwww.izolasaver.com en www.izolafactor.com maar beperkt tot het informatieve gedeelte van de websites;
 • “Gebruiker” of “u” en de afgeleide vormen ervan: elke persoon die de website gebruikt en/of bezoekt;
 • “Izola Bank”: Izola Bank p.l.c., een naamloze vennootschap naar Maltees recht met maatschappelijke zetel te 53/58 East Street, Valletta, Malta.

 

Juridische informatie


1. Izola Bank

Deze websites (http://www.izolabank.com/ http://www.izolasaver.com en www.izolafactor.com) worden online gepubliceerd en zijn eigendom van Izola Bank, waarvan de gegevens de volgende zijn:

 • maatschappelijke zetel 53/58 East Street, Valletta VLT1251, Malta
 • algemeen emailadres: [email protected]
 • vennootschapsregistratienummer: C 16343
 • btw-nr. MT13175712

 

2. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden bevatten de voorwaarden waaraan u moet voldoen wanneer u de websites bezoekt. Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op het informatieve gedeelte van de websites en niet op de diensten voor internetbankieren die worden beheerst door de Algemene Voorwaarden voor Internetbankieren of op de Izola Saver diensten die worden beheerst door de voorwaarden van Izola Saver.

 

3. Inhoud en gebruik van de website

De websites hebben als doel bankdiensten te promoten.

Hoewel Izola Bank ervoor zorgt dat ze u zorgvuldig geselecteerde en verzamelde informatie aanbiedt, kan u de websites niet gebruiken ter vervanging van gelijk welk (juridisch of financieel) advies, en kan u er evenmin in die zin op steunen.

Izola Bank zal alle redelijke inspanningen leveren om op haar websites juiste en bijgewerkte informatie aan te bieden. Wanneer Izola Bank over mogelijke fouten of onjuistheden op haar websites wordt ingelicht, zal Izola Bank alle redelijke middelen aanwenden om zo snel mogelijk de gepaste verbeteringen aan te brengen.

De websites kunnen links naar andere websites bevatten die geen eigendom zijn van Izola Bank en niet door haar worden geëxploiteerd. De links naar dergelijke websites van derden worden enkel voor uw gemak voorzien. Aangezien Izola Bank geen enkele controle heeft over deze websites, kan ze in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites, noch waarborgt ze dat deze websites worden geëxploiteerd in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en reguleringen.

Websites die volledig of gedeeltelijk eigendom zijn van derden of door hen beheerd of geëxploiteerd worden, kunnen links naar andere websites bevatten. Izola Bank heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen enkele invloed of beslissingsmacht met betrekking tot de inhoud of andere kenmerken van deze websites.

Daarnaast erkent u en stemt u ermee in dat wanneer u informatie downloadt of verkrijgt door de websites op een andere manier te gebruiken, u dit naar eigen goeddunken en op eigen risico doet. U bent als enige aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeien uit het downloaden van informatie.

 

4. Wijzigingen aan de Website

Izola Bank behoudt zich het recht voor de informatie die gepubliceerd is op haar websites op elk ogenblik te wijzigen en aldus de bepalingen van de voorwaarden te wijzigen, te updaten of aan te vullen. Het is uw verantwoordelijkheid deze voorwaarden regelmatig te controleren. Als u deze websites blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, erkent u dat u instemt met de wijzigingen en deze aanvaardt.

Daarnaast aanvaardt Izola Bank geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schadelijke gevolgen die voortvloeien uit wijzigingen aan de op de websites gepubliceerde informatie of aan de voorwaarden ervan.

 

5. Werking van de website

Izola Bank levert redelijke inspanningen om haar website ononderbroken ter beschikking te stellen en deze met alle beschikbare middelen te beveiligen.

Izola Bank behoudt zich het recht voor het gebruik van de websites tijdens downtime met of zonder kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. De gebruiker stemt ermee in dat Izola Bank niet aansprakelijk zal zijn voor dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging van het gebruik van de websites.

 

6. Gebruikersverplichtingen

Ongeacht wat bepaald is in de andere gebruiksvoorwaarden verbindt u zich er in het bijzonder toe:

 1. de websites te goeder trouw en op redelijke wijze te gebruiken;
 2. de websites niet te gebruiken op een manier die in strijd is met deze voorwaarden;
 3. geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om de correcte werking van de websites te verstoren of deze te trachten te verstoren. U verbindt zich er verder toe geen enkele handeling te stellen die de infrastructuur van de websites op onredelijke of onevenredige wijze belast (wat kan leiden tot de tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid), noch afbreuk te doen aan de inhoud ervan;
 4. de websites niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, in strijd met de algemene goede zeden of met de bedoeling om schade te berokkenen aan de goede naam van Izola Bank of enige derde;
 5. op de websites geen andere website, logo, foto, ander element of een hyperlink toe te voegen of de websites te koppelen aan een andere website zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Izola Bank.

Indien Izola Bank ontdekt of redelijke vermoedens heeft dat u een van bovenvermelde bepalingen [1 tot en met 5] of enige andere bepaling die door deze voorwaarden wordt opgelegd, heeft geschonden, heeft Izola Bank het recht u de toegang tot haar websites geheel of gedeeltelijk te weigeren.

 

Intellectuele eigendomsrechten


U erkent en stemt ermee in dat de inhoud van de websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, beschreven technologieën, logo’s, iconen en software in alle vormen, media en technologieën beschermd is door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, databankrechten, handelsnamen, domeinnamen, knowhow, modellen, logo’s en ontwerpen, met betrekking tot welke Izola Bank alle rechten voorbehoudt.

Het gebruik van de websites verleent u geen rechten op om het even welke inhoud ervan. De inhoud van de websites mag slechts worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. U mag geen enkele link naar de websites toevoegen of implementeren op een andere website die eigendom is van u, uw werknemer of enige andere derde partij, of die door u, uw werkgever of enige andere derde partij wordt onderhouden of beheerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Izola Bank.

De wijziging, aanpassing, publicatie of doorzending van gedownloade inhoud voor enig ander doel dan voor uw persoonlijk gebruik, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Izola Bank.

 

Bescherming van privacy en persoonsgegevens


Izola Bank zal alle redelijke voorzorgen nemen om de persoonsgegevens die u aan Izola Bank verstrekt, te beschermen. Gelieve hiervoor ons privacybeleid te raadplegen.

 

Contact met ons opnemen


Als u meer uitleg of verduidelijking wil met betrekking tot deze voorwaarden, gelieve dan gebruik te maken van de sectie ‘Contact met ons opnemen’ op de websites.

Izola Bank zal trachten alle misverstanden, klachten, technische of operationele problemen die verband houden met de websites of de kwaliteit van de inhoud ervan en waarop u Izola Bank zou wijzen, binnen een redelijke termijn op te lossen.

 

Rechtsgeldigheid van de voorwaarden


Als een van deze voorwaarden volledig nietig en/of onafdwingbaar wordt geacht, wordt de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere voorwaarden niet aangetast.

Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk nietig en/of onafdwingbaar word(t)(en) verklaard door een rechtbank of bevoegd rechtsprekend orgaan, of krachtens wetgeving waaraan ze onderworpen is/zijn, of op grond van gelijk welke reden, zal/zullen ze enkel in die mate nietig of onafdwingbaar zijn en niet verder, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen ervan zal daardoor niet worden aangetast.

De bepalingen van deze voorwaarden hebben geen voorrang op wettelijke of reglementaire bepalingen of de bepalingen van openbare orde van het Maltese of EU-recht.

Zie artikel 2, Toepassingsgebied, wat de toepasselijkheid van deze voorwaarden betreft in verhouding tot andere juridische teksten die door Izola Bank werden geformuleerd.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


Deze voorwaarden worden beheerst door het Maltese recht.

Elk geschil dat volgt uit of verband houdt met het gebruik van onze websites of ontstaat uit de aanvaarding, de interpretatie of de inachtneming van deze voorwaarden, zal worden onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechtbanken van Malta.